ehogroup

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades , així com a la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades, el PROPIETARI DE LA WEB us informa del següent:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament és el PROPIETARI DEL WEB les dades identificatives del qual es troben al punt 1 de l'AVÍS LEGAL.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

El PROPIETARI DE LA WEB tractarà la informació que faciliti l'usuari a través del Lloc Web per tal de gestionar la prestació dels serveis sol·licitats i la gestió administrativa derivada dels mateixos, així com remetre periòdicament newsletters, comunicacions comercials sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb l'activitat professional del PROPIETARI DE LA WEB quan l'usuari ho autoritzi, i per valorar la candidatura de l'usuari en cas que es recullin currículums a través del web.

Durant quant de temps es conservaran les vostres dades?

Les dades personals es conservaran mentre l'usuari no en sol·liciti la supressió i, en tot cas, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals que estableixi la normativa vigent, o per fer front a les possibles responsabilitats que poguessin sorgir.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La legitimació del PROPIETARI DE LA WEB per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es basa en el consentiment de l'interessat.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Amb caràcter general les dades no seran cedides a tercers, llevat que ho estableixi la legislació vigent.

Quins són els drets dels usuaris?

L'usuari té dret a obtenir confirmació sobre si el PROPIETARI DE LA WEB està tractant dades personals que els concerneixin o no. Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que en van motivar la recollida. En determinades circumstàncies l'usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, cas en què únicament es conservaran bloquejats per a l'exercici o la defensa en reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades, cas en què el PROPIETARI DE LA WEB deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o defensa de possibles reclamacions . A més dels drets anteriors, l'usuari també tindrà dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control. Disposa de la informació necessària a www.agpd.es. Podreu exercitar materialment els vostres drets aportant còpia del vostre DNI o document oficial que us identifiqui, mitjançant l'enviament d'un mail o per correu postal dirigint-vos al PROPIETARI DEL WEB, les dades identificatives del qual es troben al punt 1 de l'AVÍS LEGAL.

Quines mesures de seguretat implantem per protegir les vostres dades?

El PROPIETARI DE LA WEB tractarà les dades de l'Usuari en tot moment de manera absolutament confidencial i guardarà el preceptiu deure de secret respecte d'aquests, de conformitat amb allò previst a la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.